Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Webtárhely, Domain, Általános Szerzödési Feltételek

Üzemeltetői adatok
Cégnév: SilexComp Kft.
Székhely: 1158 Budapest, Drégelyvár u. 11.
Adószám: 14944824-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-927184
Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi Cégbíróság
Szerződés nyelve: magyar
Elérhetőség: mail@silexcomp.hu
Üzlet telefonszám: +36 1 950 1876
Mobil telefonszám: +36 30 5464 714

Felelősség kizárás
Az üzemeltető a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és  internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel  ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért.
Az üzemeltető kijelenti, hogy törekszik a weboldalon található  információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden  körülmények közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért, nem  vállal felelősséget.
Az üzemeltető hangsúlyozza, hogy az oldalon közreadott adatok és  eljárások kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, így erre  tekintettel, a Ptk. vonatkozó szabálya alapján, a portálon szereplő  esetleges téves információk miatti károkért való felelősségét előre  kizárja. Az üzemeltető javasolja, hogy a felhasználó a portálon  található információkat tekintse kezdeti segítségnek és iránymutatásnak,  de konkrét tevékenységével kapcsolatos végső döntés meghozatala előtt  konzultáljon a honlapon megjelölt kapcsolattartókkal.

A SilexComp Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)  alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a  www.SilexComp.hu honlapról letölthető ''Tárhely szolgáltatás igénylőlap  és szerződés'' elnevezésű blankettával együttesen határozzák meg  Szolgáltatási szerződést kötő felek (továbbiakban: Szerződő Felek)  jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére  vonatkozó általános feltételeket. Az itt közölt ÁSZF a Tárhely  szolgáltatás igénylőlap és szerződés''-el együtt értelmezhető és  alkalmazandó.
Az ÁSZF-et a szolgáltató honlapján ingyenesen  elérhetővé teszi. Az ÁSZF módosítása esetén az új szöveget a változások  hatálybalépését 30 nappal megelőzően nyilvánosságra kell hozni a 4.1. ,  illetve a 4.2. pontokban részletezett eljárási rend szabályai szerint.


1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma
Szolgáltató  vállalja, hogy megrendelő részére az általa a megrendelő lapon  kiválasztott szolgáltatást nyújtja, melyért megrendelő a szolgáltató  által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni. Megrendelő  a szolgáltatás által az Internet információs társadalmának részesévé  válik,ezáltal információhoz, adatokhoz juthat, ezeket mások részére  küldhet, továbbíthat, illetve egyéb úton nyilvánosan megoszthat.  Megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által,  számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével  lehetséges.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1.  Szolgáltató kötelezettsége, hogy a megrendelt szolgáltatást - éves  átlagban 99%-os rendelkezésre állás mellett- a megrendelő részére az 1.  pontban illetve jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. A  rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett  karbantartások.
2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást  a szerződés hatályba lépésétől számított 8 munkanapon belül  biztosítani. Kivételt képeznek ezen határidő alól azon harmadik fél  által nyújtott, illetve harmadik fél engedélyezése következtében  elérhetővé váló szolgáltatások, melyeket a szolgáltató közvetít a  megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik/engedélyező fél  hatáskörébe tartozik / tevékenységétől feltételezett, illetőleg ez  esetben Szolgáltató kötelezettsége a harmadik fél engedélyének  megadásától számítottan lép életbe.(pl. domain névregisztáció esetén a  regisztrációs eljárás min. 16 napot vesz igénybe) 2.3. Szolgáltató  kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati  tanácsadást alegjobb tudása szerint, ingyenesen, minden szerződött  előfizetőjének biztosítsa.
2.4. Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti.
2.5.  A szolgáltató köteles minden tőle elvárható, ésszerű erősfeszítést  megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása  érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett  vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy  egyéb elégtelensége, vagy megrendelő magatartása okozott.
2.6.  Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített  szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a megrendelőnek a  lehető leghatékonyabb rendelkezésreállást tudja biztosítani.
2.7.  Amennyiben a megrendelő tevékenysége szolgáltató többi ügyfelének  rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti a  szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett -  jogosult a megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli  korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a megrendelőt  e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.
2.8. Amennyiben a  szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme, a szolgáltatónak  felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik - és ez  meghaladja a szerződésben fogalt limitet- minden megkezdett naptári nap  után a szolgáltató az előfizetési időn túl 2 napon át biztosítja  díjmentesen a megrendelő számára a szolgáltatást.
2.9. A szolgáltató  jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a megrendelő felé  kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt  képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak  végén kerülnek kiszámlázásra. A szolgáltatás megrendelésekor a  szolgáltató ú.n. „díjbekérőt” küld a megrendelő részére, amely alapján a  megrendelő előfizet a szolgáltatásra. A díjbekérő megküldésével  egyidejűleg a szolgáltatás aktiválásra kerül. Az első számlát a  Szolgáltató a Megrendelődíjbekérő alapján teljesített fizetését követően  állítja ki. A megrendelő a díjbekérő kézhezvételét követő 8 napon belül  teljesíteni köteles fizetési kötelezettségét, ellenkező esetben a  szolgáltató inaktiválja a szolgáltatást. Amennyiben a díjbekérő  kézhezvételétől számított 60 napon belül a Megrendelő ismételten jelzi a  szolgáltatásra vonatkozó igényét erre a díjbekérőben közölt összegen  felül fizetendő egyszeri 3000,-Ft összegű reaktiválási díj megfizetése  ellenében nyílik lehetősége
.2.10. Késedelmes fizetés esetén a  szolgáltató naponta a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező  mértékű késedelmi kamatot számít fel. A megrendelő késedelmes  teljesítése - ha annak rendeltetése nincs meghatározva- először a  költségekre majd a kamatra, végül a tőketartozásra kerül elszámolásra.
2.11.  A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a megrendelő által a  szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban azok tartalmáért,  továbbá az adatok elvesztéséből származó következményi károkért nem  vállal felelősséget.
2.12. A szolgáltató jogosult a megrendelő  adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, azokat harmadik félnek a  megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez ez  alól a hatályos jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1.  Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően - az  itt megjelölt megkötések figyelembevételével- szabadon használni, az  ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult  továbbá adatainak felhasználásáról felvilágosítást kérni, amely  tájékoztatást Szolgáltató köteles 8 munkanapon belül megadni.
3.2.  Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, szolgáltató  által kiállítottés számlázott díjat esedékességkor megfizetni, a  szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással, postai csekken vagy a  szolgáltató irodájában, készpénzes teljesítés útján.
3.3.1.  Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatást törvényes célokra és módokon  az Internet Etikai Kódexének (Netikett) figyelembevételével használja.  Tilos a szolgáltatást állam-, szolgálati-, üzleti- és magántitoknak  minősülő, szerzői jogi vagy egyéb védelemben részesülő adatokkal vagy  bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás,  warez stb.)a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző  módonhasználni.
3.3.2. Szolgáltató kizárja felelősségét harmadik  személyekkel szemben is a 3.3.1. pontban foglaltak megsértése esetére,  tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja  kontrollt gyakorolni. Szolgáltató az általa észlelt jelen ÁSZF-be ütküző  cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve  felfüggesztheti, a rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése  esetében a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
3.4.3. Ezen  ÁSZF 3.3.1. 3.3.2. és 3.5.1-3. pontjaiba foglalt, megrendelő érdekkörébe  eső ill.általa elkövetett vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a  szolgáltatót kizárja a felelősségét.
3.4. Szolgáltató jogosult külön  felszólítás nélkül azonnal felfüggeszteni a szolgáltatást és a  szerződést azonnali hatállyal felmondani ha megrendelő magatartása  különösen az alábbi pontokba ütközik:
3.5.1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
3.5.2.  Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat  vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;
3.5.3. Tilos  az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek (spam) küldése,  terjesztése, ilyenek továbbítása valamint más felhasználók zaklatása;
3.6.  Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott  felelőséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való  átengedése esetén Megrendelő ezen harmadikszemély magatartásáért, mint  sajátjáért felel.
3.7. Megrendelő köteles az adataiban beállt  változást, 15 munkanapon belül a Szolgáltatóvalírásban közölni, az ennek  elmulasztásából eredő károkért teljeskörű felelősség terheli.
3.8.  Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges  azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból  eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása  érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

4. Szerződés módosítása

4.1.  A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan  módosítani. A módosítások a közzétételt követő 30. napon lépnek hatályba  minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a szolgáltató  honlapján megjelenített hírüzenet, illetve a megrendelőnek egyidejűleg  küldött e-mail útján történik.
4.2. Szolgáltató jogosult a  szolgáltatásainak tartalmát és díját egyoldalúan módosítani, erről  honlapján közzétett hírben, valamint a megrendelő részére küldött  e-mailüzenetben Megrendelőt tájékoztatni köteles.
4.3. Szerződő felek  a közöttük egyedi feltételekkel létrejött szerződést kizárólag az abban  foglaltak szerint, kölcsönös akarattal módosíthatják. A módosítás  elfogadásáról egymás részére küldött e-mail üzenettel értesíthetik  egymást joghatályosan. Szóbeli módosítás esetén a díjra vonatkozó  változások érvényesek, amennyiben a szolgáltató első eltérő díjszabású  számláját megrendelő teljesíti (ráutaló magatartás). A számla  nemteljesítése estén eltérő rendelkezések hiányában a Szolgáltató  jogosult szolgáltatást korlátozni.
4.4. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
5. A szerződés hatálya
5.1. Jelen szerződést a felek 1 éves határozott időtartamra jön létre.
5.2.  A szolgáltatási szerződés a ''Tárhely szolgáltatás igénylőlap és  szerződés'' megrendelő által aláírt példányának Szolgáltató részére való  kézbesítésével, valamint az első előfizetési díj megfizetésével lép  hatályba.
5.3. Amennyiben megrendelő szolgáltató részére a szerződés  lejártát megelőző legkésőbb 30 nappal kézbesített (átvett/beérkezett)  levelével írásban nem mondja fel a szerződést, ill. ha a felmondást nem  szabályszerűen közölte, az előfizetés annak lejártát követő nappal  további egy évre automatikusan meghosszabbodik.
5.4. Megrendelő  kifejezetten elfogadja azon rendelkezést, hogy a szerződés 5.3. pont  szerinti meghosszabbítása során a Szerzdő Felek a következő évre a  szolgáltató honlapján közzétett aktuális feltételek (tartalom,  díjszabás) szerint kötelesek szerződésből fakadó kötelezettségüket  teljesíteni.
5.5. Megrendelő a szolgáltató általi egyoldalú ÁSZF,  továbbá szolgáltatási tartalom vagy díjmódosításról (4.1. -4.2. pont)  való tudomásszerzését követő 30 napon belül – a módosítássokkal való  egyet nem értése esetén - jogosult a szolgáltatást 30 napra felmondani.
5.6.  Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben  megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató írásos felszólítása  ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 munkanap tartamú -  póthatáridőig nem tesz eleget.
5.7. Szolgáltató jogosult azonnali  hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő magatartása a  3. pontban felsorolt tilalmakba ütközik, továbbá amennyiben őt a  szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak  gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely a megrendelőnek  felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Megrendelőnek  tudomása volt.
5.8. Szolgáltató azonnali hatályú felmondása nem érinti a megrendelt szolgáltatási időszakra vonatkozó teljes díjigényét.
5.8.  Megrendelő a határozott idejű szerződés évközbeni felmondása esetén -  kivéve az 5.5. pontban szabályozott, illetve a megrendelő azonnali  hatályú felmondásának eseteit - a már teljesített éves díj  visszakövetelésére nem jogosult, amennyiben pedig azt még nem  teljesítette, az éves előfizetési díjat köteles Szolgáltató részére  megfizetni. A felmondás kizárólag írásban, postai levél útján érvényes.
5.9.  Az 5.5. pontban szabályozott esetben, valamint a megrendelő azonnali  hatályú felmondása esetén a Szolgáltató az éves díj időarányos részére  jogosult.
5.10. A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

6. Egyéb rendelkezések

6.1.  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar  Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.  Törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.  5.) kormányrendelet szabályait, továbbá a hatályos magyar  Internet-szabványokat rendelik ebben a sorrendben alkalmazni.
6.2.  Szerződő Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával,  megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével  kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen  megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek  eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Szolgáltató székhelye  szerinti helyi vagy megyei Bíróság illetékességének.

Kelt: Budapest, 2009. október 20. napján SilexComp Kft.

Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

Regisztráció
Vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.
A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt. Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen.

Megrendelés
Az Ön által kiválasztott termék a „Kosár”-ba kerül, amely arra szolgál, hogy itt gyűjtse a megrendelni kívánt termékeket, illetve, hogy láthassa, mennyi lesz a várható összes költsége. A „Kosár”-ból az egyes termékeket bármikor el lehet távolítani, törölni. A megrendelés véglegesítéséhez a Rendelés összefoglalása menüpont alatt kattintson a „Következő” gombra. Ezzel a lépéssel visszajelzésképpen egy e-mailben fogjuk értesíteni arról, hogy rendelése véglegesítésre került, és hogy megérkezett a rendszerünkbe. Ezáltal a termék megrendelésére kötött szerződés SilexComp Kft. és Ön között hatályba lépett, ezt követően a szerződéstől való elállás joga egyoldalúan nem gyakorolható. Ezt követően telefonon visszahívjuk, hogy a pontos szállítási és egyéb adatokat egyeztethessük. Ettől függetlenül azonban megrendelése és vásárlása már a megrendelés visszaigazolásával véglegesnek minősül. A távollévők között létrejött szerződésekre vonatkozóan 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

A weboldalon szereplő árak, képek és információk csupán tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek konkrét ajánlattételnek.

A megrendelés folyamata:
1. A termék adatlapján rákattint a „Kosárba” gombra, amikor a termék belekerül, megtekintheti annak tartalmát.
2. A vásárlás további folytatásához kattintson a „Tovább vásárolok” linkre, mellyel visszakerül az iménti termék adatlapjára.
3. Járjon el az 1-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.
4. Amikor minden óhajtott terméket elhelyezett a kosarában kattintson  a „Kosár tartalma” dobozra, hogy megtekinthesse annak tartalmát vagy  egyből termék belehelyezésekor is oda jut. A kosárban a termékeket  törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőbe  való mennyiség megadásával, majd a „Módosítás” gomb megnyomásával.
5. A kosárban található „Pénztár” gombra kattintva haladhat tovább a  megrendelés folyamatában. Amennyiben már regisztrált és belépett  felhasználónk egyből a pénztárba az adatok ellenőrzéséhez kerül,  ellenkező esetben a „Belépés” vagy „Regisztráció” gombra kell  kattintania.
6. A megrendelés leadásnak utolsó lépéseként „Pénztár”-ban található  „Rendelés Feladása” gombra kattintson, mellyel rendelését elküldi  nekünk.
7. A rendelésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, hogy a rendelés megtörtént és a megrendelésről egy e-mail küldünk Önnek,  melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet. A megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén, érdeklődhet illetve nyomon  követheti, ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival.
8. A megrendelés akkor válik élővé, ha azt az ügyfélszolgálat telefonon/e-mailben visszaigazolja.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon legkésőbb 72 órán belül történik. A rendszer által küldött automatikus e-mail nem minősül visszaigazolásnak!
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja  megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének  előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Fizetés

Készpénz:
Fizetés személyes átvételkor

Előreutalás:
A csomag feladása előtt banki átutalással kell fizetni. Az előreutalás összegét csak a díjbekérő számla kiállítása után tudjuk csak fogadni.
Kedvezményezett: SilexComp Kft.
Számlaszám: 10300002-10480545-49020015
Bank: MKB Bank
Általános Szerzödési Feltételek Itt
Adatvédelemi Nyilatkozat Itt
Jogi Nyilatkozat Itt
Webtárhely, Domain, Általános Szerzödési Feltételek Itt
SilexComp
Copyright © 2016 SilexComp Inc. All Rights Reserved.
Follow us
A SilexComp Kft. az ESET termékek hivatalos viszonteladója.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz